AGNUS DEI (Lamb of God) – XHOSA

Mvana ka Thixo
Esusa izono zehlabathi
Zenzele inceba
MvanakaThixo
Esusa izono zehlabathi

 

AGNUS DEI (LAMB OF GOD) - SETSWANA

Kwana ya Modimo o tlosa
Dibe tsa lefatshe, re utlwele
bothloko
Kwana ya Modimo o tlosa
Dibe tsa lefatshe, re utlwele
bothloko
Kwana ya Modimo o tlosa
Dibe tsa lefatshe, re neye kagiso