GLORIA – Xhosa

Uzuko ku Thixo ezulwini
Uxolo ebantwini bakhe emhlabeni.
Nkosi Thixo, Kumkani waseZulwini
Thixo onguBawo ongamandla onke
Siyakunqula, siyakubulela
Siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko
lwakho
Nkosi Yesu Krestu, okuphela koNyana
kaYise
Nkosi Thixo, Mvana ka Thixo
Wena osusa isono sehlabathi;
Senzele inceba
Wena uhleli ngasekunene koYise:
Yiva umthandazo wethu
Ngokuba nguwe ongcwele
Nguwe wedwa oyiNkosi,
Nguwe wedwa ophezu konke,
Yesu Krestu
No Moya oyiNgcwele
Ebuqaqawulini buka Thixo uYise. Amen

 

GLORIA - TSWANA

Kgalalelo go Modimo kwa godimodimo
lekagiso go batho ba gagwe mo lefatsheng.
Morena Modimo, Kgosi ya legodimo
Modimo Mothatiyotlhe le Rara
re a go obamela, re go naya ditebogo
re go bakela kgalalelo ya gago.
Morena Jesu Kreste, Morwa-esi wa Rara
Morena Modimo, Kwana ya Modimo
O tlosa boleo jwa lefatshe:
Re utlwele botlhoko;
O ntse fa, ‘atleng se se siameng sa Rara:
amogelathapeloyarona.
Gonne wena wesi O yo o Boitshepo
wenawesi O Morena
wenawesi O Godimodimo
JesuKreste
mmogo le Mowa o o Boitshepo
mo kgalalelong ya Modimo Rara. Amen