GLORIA – Xhosa

 

Uzuko ku Thixo ezulwini 
Uxolo ebantwini bakhe emhlabeni. 
Nkosi Thixo, Kumkani waseZulwini 
Thixo onguBawo ongamandla onke 
Siyakunqula, siyakubulela 
Siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko 
lwakho
Nkosi Yesu Krestu, okuphela koNyana 
kaYise
Nkosi Thixo, Mvana ka Thixo 
Wena osusa isono sehlabathi;
Senzele inceba 
Wena uhleli ngasekunene koYise: 
Yiva umthandazo wethu 
Ngokuba nguwe ongcwele 
Nguwe wedwa oyiNkosi, 
Nguwe wedwa ophezu konke, 
Yesu Krestu 
No Moya oyiNgcwele 
Ebuqaqawulini buka Thixo uYise. Amen

 

GLORIA - TSWANA

Kgalalelo go Modimo kwa godimodimo
lekagiso go batho ba gagwe mo lefatsheng.
Morena Modimo, Kgosi ya legodimo
Modimo Mothatiyotlhe le Rara
re a go obamela, re go naya ditebogo
re go bakela kgalalelo ya gago.
Morena Jesu Kreste, Morwa-esi wa Rara
Morena Modimo, Kwana ya Modimo
O tlosa boleo jwa lefatshe:
Re utlwele botlhoko;
O ntse fa, ‘atleng se se siameng sa Rara:
amogelathapeloyarona.
Gonne wena wesi O yo o Boitshepo
wenawesi O Morena
wenawesi O Godimodimo
JesuKreste
mmogo le Mowa o o Boitshepo
mo kgalalelong ya Modimo Rara. Amen