Sanctus - Zulu

‘Ngcwele, ‘Ngcwele, ‘Ngcwele
Nkosi Nkulunkulu wamabandla
Kungcwele izulu nomhla bubu Nkosi bakho
Mawuduniswe Wena, Nkosi
O phezukwakho konke
Makabongwe o zayo ngegama leNkosi
Hosanna kweli phezulu.

 

SANCTUS – (TSWANA)

Wa halalela Morena (x4)
Magodimo le lefatshe
Di tletse kganya ya gago (x2)
Hosanna Magodimo
Magodimo Kwa Godimo (x2)
A go bakwe yo o tlang
Ke leina la Morena (x2)

 

SANCTUS XHOSA (HOLY, HOLY, HOLY)

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele
Ingcwel’iNkosi
Unkulunkulu wamabandla,
Kungcwel’izulu nomhlab’ubukosi,
Bakho, mawudunyiswe Wena, Wena,Nkosi
Ophezu kwakho konke
Makabongwe ozayo ngegama le Nkosi
Hosana, Hosana, Hosanna kweliphezulu
Hosana,