KUM-BA-YA; my Lord

Kum-ba-yah, (x3)
Oh Lord, Kum-ba-yah.
Someone’s crying Lord,
Kum-ba-yah…
Someone’s singing Lord,
Kum-ba-yah…
Someone’s dying Lord,
Kum-ba-yah…
Someone’s praying Lord,
Kum-ba-yah…

 

KE dumela Jesu

1. KE dumela Jesu,
Ke ikantse Jesu,
Ke eletsa Jesu,
Ene a le esi

2. Ke boifa Jesu,
Ke direla Jesu,
Ke bogela Jesu,
Ene a le esi

3. Ke ineela Jesu,
Ke tshelela Jesu,
A ke swele Jesu,
Ene a le esi

 

MOY'ONGCWELE, SOLUFEFE

1. Moy’Ongcwele, Solufefe,
Mtombo wotandano,
Sivutise intliziyo
Ngalomlilo wakho.

2. Njengokuba umanyayo
U-Yise no-Nyana,
Manya njalo tina sonke
Ngentambo zotando.

3. Kulo-Yise nalo-Nyana
Nalo-Moy’Ongcwele,
Makunikelw’indumiso
Ngokungapeliyo. Amen.

 

ONCE ONLY ONCE (XHOSA)

1. Kwaba kanye kwakupela 5. Buyatetelel’ u-Buntu
Wasincamel’ubom: Bake ap’ akona,
Siyatob’emnqamlezweni, E-Zulwini, e-Troneni
Sit, unosindiso. Yangonapakade:

2. Sithi, “Waba mny’ umnikelo 6. Nalapo ati ngesenzo
Ofezekileyo: Esiyimfihlelo
Ubonis’ imihla yonke Abunike obo-Buntu
Angez’ akupinde. Kwabo bangabake.

3. Bona ababingeleli 7. Sibonis’ukufa kwako
Bomlibo ka-Aron ‘De ubuye, Nkosi;
Bati-tshize engcweleni Sine-Sibingelo tina
Ngegazi ledini: Kwesi-Sidlo sako.

4. Ngokunjal’ um-Priste wetu, 8. Lonk’uzuko kuy’ u-Yise,
Osenzel’uxolo Lonke kuy’ u-Nyana,
Umel’abatengileyo Lonk’ uzuko kuwe, Moya,
Esemnqamlezweni. Kus’ epakadeni. Amen.

 

Breathe on me breath of God
1. Besiel my, gees van God
Stort my U lewe in,
Dat ek u wil heelhartig doen,
En min wat U bemin

2. Besiel my Gees van God
En reinig U my hart
Totdat U wil ook myne is
In vreugde of in swart.

3. Besiel my Gess van God
Dat U my gans bestuur
En al wat stoflik in my is
Gloei met U heil’ge vuur

4. Besiel my Gees van God
Dan sale k nimmer sterf,
Maar eew’ge lewe, hier begin
Hierna ten volle erf